• +386 5 7311 280

Zaporedna št. predmeta oz. krožka: 2

V drugemu letniku snov temelji na mehanskih energijah in notranji energiji.

  • Mehanska energija
    • Delo in moč
    • Izrek o kinetični energiji
    • Izrek o potencialni energiji
    • Izrek o prožnostni energiji
    • Izrek o mehanski energiji
  • Trdnine, kapljevine, plini
  • Agregatna stanja
  • Prožnostni modul
  •  Tlak
    • Odvisnost tlaka od višine in globine
    • Vzgon
    • Površinska napetost
    • Tok tekočin
      • Delo tlaka
      • Delo tlaka
      • Kontinuitetna enačba
      • Bernoullijeva enačba
      • Stisljivost kapljevin
      • Stisljivost plinov in Boyleov zakon
      • Viskoznost
      • Upor pri padanju
  • Zgradba snovi
  • Kinetična teorija plinov
    • Temperatura
    • Gayev zakon
    • Plinska enačba
    • Splošna plinska enačba
    • Notranja energija
    • Notranja energija plina
  • Toplota
    • Termodinamični sistemi
    • Fazni prehodi
    • Fazni diagram
    • Temperaturna lestvica

2. letnik

ThumbSniper-Plugin by Thomas Schulte