• +386 5 7311 280

Šolsko leto 2014/15

Projekti

  • Projektni tabor Bohinj

Dijaki 3. letnikov gimnazije so se v okviru naravoslovnega sklopa udeležili trodnevnega raziskovalnega tabora na Bohinjskem jezeru. Dijaki so povezali znanje biologije, fizike in kemije.

Vsebina

[showhide type=”pressrelease”]Dijaki izmerijo kemijske in fizikalne parametre vode in okolice potoka Savice, Save Bohinjke in Bohinjskega jezera. Te povežejo s floro in favno v omenjenih biotopih in poznavanjem pritokov v jezero in podlage. Ugotovijo medsebojno odvisnost izmerjenih parametrov ter odvisnost od prisotnih organizmov, povežejo rezultate z morebitnimi zunanjimi vplivi.

Dijaki samostojno ob pomoči profesorjev načrtujejo izvedbo poskusov. Izmerijo profil in hitrost vodnega toka ter izračunajo pretok vode. V odvzetem vzorcu določijo vsebnost kemijskih parametrov: nitrati, fosfati, pH, karbonatna trdota, amonij in vsebnost kisika. Povežejo vsebnost kisika s pretočnostjo vode. Obenem ulovijo živali, ki živijo v vodi ter na njih poiščejo prilagoditve živali na hiter vodni tok v brzicah.

Primerjajo rezultate Savice in Save Bohinjke ter ugotovijo vzroke za razlike.

Dijaki izmerijo profil tal priobalnega dela (cca. 10 m od obale) Bohinjskega jezera. Izmerijo temperaturo v različnih plasteh vode do 15 m globine in s Sechijevo ploščico ugotovijo prosojnost vode. Meritve ponovijo 4-krat dnevno. Ugotovijo odvisnost vidljivosti in temperature vode od različnega vpadnega kota sončnih žarkov v različnih časovnih obdobjih dneva. Na osnovi izračunane kompenzacijske ravnine so dijaki sklepali na vsebnost planktonskih alg v jezeru. Prisotnost alg vpliva tudi na vsebnost O2 in CO2 v vodi. To so potrdili tudi z meritvami teh plinov v vodi. Najdene organizme primerjajo z organizmi v potoku in primerjajo prilagoditve na hiter tok(v potoku) oz. na stoječo vodo(v jezeru).

Določijo tudi vsebnost nitratov in fosfatov v vodi. Na podlagi kemijskih analiz in prisotnih živali in rastlin določijo kakovostni razred vode. Na osnovi podatkov tudi ugotovijo, v katerem letnom obdobju se trenutno nahaja jezero. Dijaki rezultate ustrezno obdelajo, jih grafično ponazorijo, jih ustrezno interpretirajo, analizirajo ter izdelajo ppt predstavitev.Terenskemu delu sledi delo v učilnici, kjer dijaki v skupinah izdelajo spletno stran.[/showhide]

 

Spletna stran: Bohinj 2014 (stran je še v delu).

 

  • Pridelava oljčnega olja

Dijaki so se udeležili ekskurzije, kjer so podrobneje spoznali, kako pridelujemo oljčno olje.

 

  • Hrana

  • Srce kot črpalka

Arhiv prejšnjih let